Hackaton Logo

Wedstrijd Reglement

Artikel 1. Algemeen

De organisator (de “Organisator”) van de wedstrijd is onderneming Realdolmen NV, ingeschreven in de KBO nummer BE 0429.037.235, met maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42. De Organisator kan beroep doen op een derde onderneming die kan helpen aan het tot stand brengen van de wedstrijd en ook de prijzen kan voorzien (de Derde).

Artikel 2. Deelnemingsvoorwaarden

De wedstrijd is uitsluitend toegankelijk voor meerderjarige natuurlijke personen (hierna genaamd de “Deelnemer”). De werknemers van de Organisator mogen ook deel nemen aan de wedstrijd. De Deelnemer waakt over de juistheid en de volledigheid van zijn profiel en de Organisator staat niet in voor eventuele vervalsingen. Dergelijke vervalste profielen zijn ongeldig en worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Elke Deelnemer kan slechts één enkele keer deelnemen. Bij niet-naleving zal de Organisator enkel rekening houden met de eerste inzending van de Deelnemer.

Artikel 3. Deelnemen

Deelnemen gebeurt door achtereenvolgens volgende stappen te doorlopen
  • a. De Deelnemer schrijft zich samen met zijn team in via de officiële site van de wedstrijd [https://warmstehackathon.be/].
    Inschrijven kan vanaf 20/05/2019 tot en met 09/10/2019. Hierbij dient hij zijn correcte voornaam + familienaam op te geven en een eigen e-mail adres.
  • b. Elke Deelnemer van het team verifieert zijn/haar e-mail adres.
  • c. Wanneer een team is opgebouwd uit studenten en niet studenten, dan zal het team onder de categorie “niet studenten” vallen en ook zo beoordeeld worden.
  • d. De jury kiest op basis van deze presentaties, in combinatie met de social voting een top drie van studenten teams en één enkele winnaar van niet studenten team.

De wedstrijd loopt af op de datum die vermeld staat op de website 12/10/2019 en dit om 23.59u stipt van die dag.

Artikel 4. De Prijzen

De Organisator zal de prijsuitreiking laten gebeuren nadat de wedstrijd is afgelopen en dit op basis van de lijst van de Deelnemers die zich hebben ingeschreven conform de bepalingen van dit Wedstrijdreglement. De prijsuitreiking gebeurt aan de hand van vooraf bepaalde criteria, zodat elke betwisting aangaande de methode van de prijsuitreiking is uitgesloten.
De prijzen die de Deelnemer kan winnen staan vermeld op de wedstrijdpagina op de website [https://warmstehackathon.be].

Artikel 5. Winnaars

De Organisator zal de winnaars (top drie van de studenten teams en winnaar van de niet studenten teams) op de laatste dag van het event [12/10/2019] bekend maken. De winnaars aanvaarden dat hun naam mag gepubliceerd worden op verschillende websites en op sociale media (Facebook, LinkedIn,Instagram,…), wanneer er verwezen wordt naar de wedstrijd. Om de prijs in ontvangst te nemen zal de Organisator of de Derde via de opgegeven e-mail in de inschrijving contact opnemen met de winnaars om met hen de beste oplossing te vinden voor het overhandigen van de prijs.

Artikel 6. Persoonsgegevens.

Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen moeten de Deelnemers bepaalde persoonsgegevens verschaffen. Het gaat om naam, voornaam, contactgegevens en eventueel andere persoonsgegevens waarnaar wordt gevraagd tijdens de deelname aan de wedstrijd. De persoonsgegevens zullen enkel gebruikt en behandeld worden door de Organisator of de Derde in het kader van de wedstrijd, inclusief bekendmaking van de winnaars en voor de verzending (in welke vorm dan ook) van de gewonnen prijzen en dit in overeenstemming met de huidige privacywetgeving.

Na schriftelijke aanvraag per post op het aangegeven adres in Artikel 1 heeft iedere Deelnemer het recht om zijn persoonsgegevens te consulteren en eventueel te laten aanpassen of verbeteren.

De Deelnemer geeft bij het deelnemen aan deze wedstrijd ook de toestemming aan de Organisator om elk beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens de loop van de wedstrijd te gebruiken voor de zowel interne, externe en promotionele doeleinden.

Artikel 7. Verantwoordelijkheid van de Organisator.

De Organisator is niet verantwoordelijk indien hij de wedstrijd moet annuleren wegens overmacht. De Organisator sluit met name, doch niet limitatief, elke verantwoordelijkheid uit die ontstaan is ten gevolge van technische problemen van de website [https://warmstehackathon.be], of problemen die niet voorzien konden worden bij de start van de wedstrijd. De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil dit zonder motivatie noch vergoeding ten aanzien van de Deelnemers. De Organisator evenmin aansprakelijk worden gehouden voor iedere lichamelijke of onlichamelijke schade of letsels toegebracht aan de Deelnemers of eigendommen van Deelnemers, aan hun informatica-uitrusting en aan de gegevens die hierin opgeslagen zijn door toedoen van de prijzen of deelname aan de wedstrijd. In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

Artikel 8. Materiaal en intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten van producten of diensten die worden gedeeld met de Deelnemers blijven eigendom van Realdolmen en kunnen niet gebruikt worden in een andere context dan deze wedstrijd. De Deelnemer verklaart dat hij geen eigendomsrechten van een derde partij miskent. De intellectuele eigendomsrechten van oplossingen van Deelnemers die als winnaar worden aangeduid door Realdolmen (top drie), kunnen door Realdolmen opgeëist worden tijdens de eerste zes (6) maanden na de uitreiking van de prijs. Tijdens deze periode mogen de Deelnemers die als winnaars zijn aangeduid hun oplossing niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Iedere deelnemer bevestigt mits aanvaarding van dit wedstrijdreglement de voorafgaandelijke goedkeuring te geven en te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de wedstrijd en te laten publiceren door de Organisator op de website van de wedstrijd en sociale media.

Artikel 9. Kennisname van het reglement

Dit wedstrijdreglement is beschikbaar op de website [https://warmstehackathon.be] of op aanvraag bij de Organisator:
[scholencoordinatie@realdolmen.com] of per post op het aangegeven adres in Artikel 1.

Door deelname aan huidige wedstrijd wordt huidig reglement zonder voorbehoud door de Deelnemer gelezen en aanvaard te zijn.

Artikel 10. Slotbepalingen

Vragen of klachten met betrekking tot deze wedstrijd kan de Deelnemer schriftelijk, per email naar [scholencoordinatie@realdolmen.com] of per post op het aangegeven adres in Artikel 1, richten aan de Organisator.

Het Belgische recht is van toepassing op deze wedstrijd en op eventuele geschillen met betrekking tot deze wedstrijd of dit reglement. Ingeval van eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.